بخش ۱ : مقدمه ای بر دوره آموزشی ، سخنرانی 2 دوره آموزش سئو پیشرفته و مبانی بهینه سازی واحد ۴