بخش ۱ : مقدمه ای بر دوره آموزشی ، سخنرانی 2 دوره آموزش سئو پیشرفته و مبانی بهینه سازی واحد ۴
تکمیل
بخش ۲: آموزش سئو پیشرفته و مبانی ، سخنرانی 1 آموزش سئو حرفه ای و آنالیز سئو گوگل