بخش ۱ : مقدمه ای بر دوره آموزشی ، سخنرانی 3 دوره آموزش سئو پیشرفته و مبانی بهینه سازی واحد ۴
تکمیل
بخش ۲: آموزش سئو پیشرفته و مبانی ، سخنرانی 2 آموزش سئو و بهینه سازی وب سایت پیشرفته