بخش ۱ : مقدمه ای بر دوره آموزشی ، امتحان 1
بخش ۱ : مقدمه ای بر دوره آموزشی ، سخنرانی 3 دوره آموزش سئو پیشرفته و مبانی بهینه سازی واحد ۴