بخش ۲: آموزش سئو پیشرفته و مبانی ، امتحان 1
تکمیل
بخش ۲: آموزش سئو پیشرفته و مبانی ، سخنرانی 3 آموزش سئو حرفه ای و آنالیز سئو گوگل